Sequence HC Partners

Oferta

Efektywność Sił Sprzedaży (SFE, Sales Force Effectiveness)

Zespół Sprzedażowy jest jednym z najcenniejszych aktywów Firmy. Jest jednak również jedną z istotniejszych pozycji kosztowych w jej rachunku. Stąd konieczne jest monitorowanie jego działań i stosowanie rozwiązań, które z jednej strony zagwarantują utrzymanie efektywności na właściwym poziomie, z drugiej zaś strony stworzą pracownikom zespołu warunki do jej osiągania.

Planowanie i Optymalizacja Portfolio

Cykl życia produktu, konkurencja, zmiany schematów terapeutycznych i wiele innych czynników mają wpływ na przyszłe przychody Firmy. Podejmowanie decyzji o wprowadzaniu produktów, nieraz z kilkuletnim wyprzedzeniem, staje się kluczową kwestią dla jej przeżycia. Decyzje podjęte dziś zdecydują o przychodach w ciągu najbliższych lat.


Zarządzanie Informacją, Raportowanie i Zewnętrzne Usługi Analityczne 

Firmy dążą do minimalizacji ryzyka nietrafionych decyzji biznesowych pozyskując potężne zasoby danowe. Jakość oraz zakres pozyskiwanych informacji, stopień ich wykorzystania oraz koszty związane z ich pozyskaniem mogą dalece odbiegać od optymalnego poziomu, zaś brak doświadczenia w pracy z danymi często uniemożliwia Firmie optymalizację procesów.

Prognozy rynku farmaceutycznego

Jedną z podstawowych kompetencji zespołu Działu Konsultingu Sequence jest scenariuszowe prognozowanie wielkości sprzedaży produktów na rynku leków. Zespół tworzący te prognozy, zarządzany przez Annę Smagę, dobierając właściwe narzędzia prognostyczne łączy wiele lat doświadczenia z  ogromną wiedzą i głębokim rozumieniem mechanizmów kształtujących rynek leków w Polsce. Prognozy, oparte o takie dane, jakie są dostępne na rynku (ale także o dane i wiedzę całego zespołu Sequence) biorą pod uwagę postawy lekarzy i pacjentów, działania przemysłu i dystrybucji, zmiany regulacyjne i postawy płatników. W ciągu ostatnich 3 lat zespół Sequence przeprowadził modelowanie prognostyczne dla ponad 150 segmentów terapeutycznych z różnych segmentów rynku farmaceutycznego, w tym w trakcie przygotowań do wprowadzenia Ustawy Refundacyjnej w 2011 roku.

Efektywność Marketingu

Szybki postęp technologiczny i globalizacja dają możliwość posiadania w portfelu niemalże każdego leku. Prawdziwą sztuką jest zarządzanie produktem na wszystkich etapach jego cyklu życia i osiągnięcie trwałego sukcesu sprzedażowego. Skuteczne pozycjonowanie produktu, wybór właściwych kanałów promocyjnych i optymalna alokacja środków są podstawą do uzyskania przewagi nad konkurentami.

Business Development i Licencjonowanie Produktów 

Wzrost konkurencji na rynku ochrony zdrowia, stawiają poszczególnych graczy przed koniecznością zwiększania rentowności prowadzonej działalności przy zachowaniu kosztów na niezmienionym poziomie. Rozwiązaniem problemu może być znalezienie partnera biznesowego, który poprowadzi promocję produktów Firmy, lub który odda swoje produkty w ręce jej zespołu sprzedażowego.


Analizy Rynku

Każda Firma chcąc sprawnie reagować na zmiany zachodzące na rynku monitoruje zdarzenia na nim występujące oraz prowadzi jego analizy. Jednak schematy obserwacji rynku, przyzwyczajenia do patrzenia na rynek przez pryzmat własnych produktów oraz zawężanie jego obrazu jedynie do obszaru zainteresowania Firmy, nieraz prowadzi do wysuwania nietrafionych wniosków.

Zarządzanie Czasowe 

 Zmiany struktury firmy, połączenia firm, podejmowane procesy optymalizacji nieraz stawiają Firmę w obliczu przejściowych braków w Kadrze Zarządzającej. Dynamika zmian biznesu farmaceutycznego nie pozwala na przewlekłość tego stanu, zaś znalezienie właściwego kandydata czasami jest długotrwałe. W okresie przejściowym możemy służyć Klientom doświadczeniem swoich konsultantów.

Doradztwo w procesie fuzji i przejęć

Sequence aktywnie uczestniczy w trendach konsolidacyjnym na polskim rynku ochrony zdrowia jako doradca. Doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju transakcji skutecznie łączymy ze specjalistyczną wiedzą rynkową. Pozwala nam to lepiej niż firmom doradczym bez specjalizacji branżowej, oceniać zarówno strategiczny potencjał, jak i zagrożenia płynące z potencjalnych transakcji. Pracujemy z właścicielami przedsiębiorstw produkcyjnych i ośrodków ochrony zdrowia oraz największymi funduszami private equity i venture capital.

Aby uzyskać więcej informacji o naszej ofercie badawczej zapraszamy do kontaktu z Działem Konsultingu.

Anna Smaga                                                                                    Bogdan Falkiewicz     
Starszy Partner, Wiceprezes Zarządu                                        Starszy Partner, Wiceprezes Zarządu
(22) 886 47 15                                                                                  (22) 886 47 15
anna.smaga@sequence.pl                                                           bogdan.falkiewicz@sequence.pl